นักเรียน
ผู้ปกครอง
อาจารย์
  ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด
 ระดับชั้น
นร.ชาย
นร.หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
163
194
357
มัธยมศึกษาปีที่ 2
139
197
336
มัธยมศึกษาปีที่ 3
161
183
344
มัธยมศึกษาปีที่ 4
97
131
228
มัธยมศึกษาปีที่ 5
108
150
258
มัธยมศึกษาปีที่ 6
91
141
232
รวมทั้งสิ้น
759
996
1,755
[No canvas support]