นักเรียน
ผู้ปกครอง
อาจารย์
  ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด
 ระดับชั้น
นร.ชาย
นร.หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
164
184
348
มัธยมศึกษาปีที่ 2
163
197
360
มัธยมศึกษาปีที่ 3
139
197
336
มัธยมศึกษาปีที่ 4
110
138
248
มัธยมศึกษาปีที่ 5
98
135
233
มัธยมศึกษาปีที่ 6
108
151
259
รวมทั้งสิ้น
782
1,002
1,784
[No canvas support]