นักเรียน
ผู้ปกครอง
อาจารย์
  ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด
 ระดับชั้น
นร.ชาย
นร.หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 2
163
194
357
มัธยมศึกษาปีที่ 3
139
197
336
มัธยมศึกษาปีที่ 5
97
131
228
มัธยมศึกษาปีที่ 6
98
126
224
รวมทั้งสิ้น
497
648
1,145
[No canvas support]